ترجمه

ترجمه ی با کیفیت و ویرایش شده توسط مترجمانی که تسلط کامل بر زبان آلمانی دارند، یک پیش‌نیاز ضروری برای درک متون ترجمه شده و انتقال بی نقص مفاهیم به زبان مقصد است.
ما به شما خدمات منحصر به فردی ارائه میدهیم. در www.onlinelektorat.at کار با ترجمه‌ی متن به پایان نمی‌رسد.
متن ترجمه شده وارد مرحله‌ی ویرایش می‌شود، و از لحاظ نشانه گذاری، نوشتاری و دستورزبان بررسی می‌شود. هم‌چنین متن ترجمه شده به لحاظ ویژگی های‌ منحصر به فرد زبان مقصد بررسی می‌شود.
بعد از تمام این مراحل متن ترجمه شده به شما تحویل داده می‌شود.